Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie KI.X Ns-Rej. KRS 14517/17/946 o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu spółki Autoryzowane Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne Auto –Sajma Jagielski i Mazur spółka jawna , KRS 102520 , adres : ul . Przemysłowa 2 ,  27-600 Sandomierz . Sąd wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Poucza się, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.

 

 

 

Kielce, dn.9.11.2017 r

 

Na zarządzenie referendarza sądowego

Magdaleny Szulecka-Tasarek

 

 

 

 

 

Kielce, dnia 3 lipca 2017 roku
Referendarz sądowy Piotr Belski