Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sądowego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie KI.X Ns-Rej. KRS 14037/17/083 o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu „TOMMARK PLUS" Anita Fitas, Tomasz Fitas Spółka jawna w Stąporkowie, KRS 79216, adres Stąporków, ul. F. Chopina 3A lok.34, 26-220 Stąporków. Sąd wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Poucza się, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.

 

 

                                                                             Na zarządzenie referendarza