Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru      Sądowego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie KI.X Ns-Rej. KRS 13936/17/520 o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu GRZMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krasocinie, KRS 446930, adres Krasocin ul. Wyzwolenia 7, 29-105 Krasocin. Sąd wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Poucza się, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.

 

 

 

                                                                             Na zarządzenie referendarza