Kielce, dn.22.11.2017 r.

 

 

 

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie KI.X Ns-Rej. KRS 12698/17/874 o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNO-USŁUGOWE "MOTO-YACHT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0000079889, adres: ul. Żeromskiego 29/62, 25-370 Kielce.

 

Sąd wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Poucza się, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.

 

 

 

Na zarządzenie ASR Natalia Ozierów