Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie KI.X Ns-Rej. KRS 14655/17/529 o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu PROFMET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowinach, KRS 154959, adres Nowiny, ul. Zakładowa 11, 26-052 Sitkówka - Nowiny.
Sąd wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania
likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Poucza się, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.

 

Kielce, dnia 28 listopada 2017 roku

Referendarz sądowy Piotr Belski

 
  

 

 

Kielce, dnia 3 lipca 2017 roku
Referendarz sądowy Piotr Belski