Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie KI.X Ns-Rej. KRS 14615/17/245 o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu spółki  AUTOPLANET SP. Z O.O. KRS 116868 , ADRES : UL . GŁOWACKIEGO  4 , 25-368 KIELCE  , NIP-  8512783883 , REGON - 812510209. Sąd wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Poucza się, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.

 

 

Na zarządzenie referendarza sądowego

 

 

Kielce, dnia 9 stycznia 2018 roku
Referendarz sądowy Szulecka - Tasarek Magdalena