Kielce 9 lutego 2018 r.

 

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie KI.X Ns-Rej. KRS 436/18/798 o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu  "RESANUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ", KRS 74904, adres: UL. Przemysłowa 7, 28 - 300 Jędrzejów. Sąd wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Poucza się, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru."

 

RSR Katarzyna Duda – Fura