Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie KI.X Ns-Rej. KRS 3337/18/311 o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu KANCELARIA PODATKOWO- PRAWNA "HOU" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kielcach, KRS 470116, adres Kielce, ul. Biskupa Wincentego Kadłubka 56B, 25 - 402 Kielce. Sąd wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Poucza się, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.

 

Kielce, dnia 12 kwietnia 2018 roku

Na zarządzenie Referendarza sądowego Piotr Belski