Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie KI.X Ns-Rej. KRS 5637/18/756 o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu spółki "Fabryka Maszyn i Urządzeń Starvex Antoniewicz" spółka komandytowo - akcyjna, KRS 204754, adres: ul. Składowa 8, 27-200 Starachowice. Sąd wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. poucza się, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z rejestru.

 

 

 

RSR Magdalena Szulecka – Tasarek