Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie KI.X Ns-Rej. KRS 3878/18/501 o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "WACHLARZ" W SKARŻYSKU - KAMIENNEJ W LIKWIDACJI, KRS 516747, adres Skarżysko - Kamienna, ul. Sikorskiego 10, 26 - 110 Skarżysko - Kamienna. Sąd wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Poucza się, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.

 

Kielce, dnia 21 maja 2018 roku Na zarządzenie Referendarza sądowego Piotr Belski