Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sądowego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie KI.X Ns-Rej. KRS 3392/18/232 o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu  Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, Budowlanych  i Konstrukcyjnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 373984, adres: ul. Stefana Okrzei  nr 32 lok. 4, 25-525 Kielce. Sąd wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Poucza się, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Na zarządzenie referendarza