W dniu 17 lipca 2017 roku spadkobiercy: Marianna Morawska, Stanisław Rojek, Krystyna Stąporek, Helena Radek, Henryk Rojek, Józef Rojek, Sławomir Rojek złożyli w Sadzie Rejonowym w Kielcach wykaz inwentarza spadku po Helenie Żukowskiej (z domu Rojek), córce Michała i Agnieszki numer PESEL 44111905487, zmarłej w dniu 23 grudnia 2016 roku w Kielcach, ostatnio stale zamieszkałej w Kielcach przy ul. Karłowicza 9 m. 33. Ze złożonym wykazem może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Osoby te mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.