W dniu 18 października 2017 roku (data prezentaty) spadkobiercy Anna Dolińska, Renata Syska i Mirosław Doliński złożyli w Sądzie Rejonowym w Kielcach wykaz inwentarza po Józefie Dolińskim synu Michała i Heleny, numer PESEL 31072300215 zmarłym w dniu 18 czerwca 2017 roku w Kielcach, ostatnio stale zamieszkałym w Kielcach. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Osoby te mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.