W dniu 17 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy w Kielcach wydał w sprawie sygn. akt VIII Ns 531/17 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Jacku Bolesławie Podkańskim, zmarłym w dniu 19 marca 2012 roku w Borkowie, ostatnio stale zamieszkałym w Zaściankach. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., to jest ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza