„Sąd Rejonowy w Kielcach I Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt I Ns 399/17 w dniu 28 grudnia 2017 roku wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Szmulu Szmulewiczu, synu Moszka i Mindli z domu Pagórek, zmarłym w dniu 10 lutego 1991 roku w Kielcach, gdzie było ostatnie miejsce jego zwykłego pobytu. Sąd poucza, że osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.