W Sądzie Rejonowym w Kielcach jako sądzie spadku złożono wykaz inwentarza spadku po Wiesławie Adamcu numer PESEL 38052600114, ostatnio zamieszkałym ulica Urzędnicza 9A/52, 25-729 Kielce, zmarłym w dniu 20 października 2016 roku. Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy, kto taka potrzebę dostatecznie uzasadni oraz że osoby wskazane w ar. 637 § 1 k.p.c. tj. każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiorcą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Sąd poucza także, że ww osoby mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.