Sąd Rejonowy w Kielcach postanowieniem z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie sygn. akt VIII Ns 25/18 zarządził ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza po zmarłej Danucie Wiesławie Ryba, PESEL 52120509749, ostatnio zamieszkałej pod adresem: ul. Krakowska 267, Kielce, zmarłej w dniu 31 sierpnia 2017 roku w Chęcinach. Ze złożonym wykazem może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Osoby te mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.