W dniu 13 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Kielcach wydał w sprawie sygn. akt VIII Ns 342/17 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Marianie Karwowskim, synu Stefana i Stefanii, PESEL 50092601838 zmarłym w dniu 13 czerwca 2016 roku w Kielcach,  ostatnio stale zamieszkałym w Kielcach ul. Klonowa 56/30. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., to jest ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.