W dniu 16 maja 2018 roku Sąd Rejonowy w Kielcach wydał w sprawie o sygn. akt VIII Ns 313/18 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Mieczysławie Szczepanowskim, synu Henryka i Julii, urodzonym w dniu 15 lipca 1934 roku, zmarłym w dniu 10 czerwca 2004 roku w Chęcinach. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., to jest ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.