Dnia 23 kwietnia 2018r                                                                                                Z A R Z Ą D Z E N I E

 

1    Zwrócić się do gazety ogólnopolskiej „Nasz Dziennik” o zamieszczenie ogłoszenia następującej treści:

„W Sądzie Rejonowym w Kielcach toczy się postępowanie w sprawie I Ns 893/17 z wniosku Bożeny Menke o stwierdzenie nabycia spadku po Jadwidze Danucie Pawlik - Hoyer córce Wacława i Leokadii, urodzonej w dniu 24 kwietnia 1924 roku w Polsce, zmarłej w dniu 19 lutego 2013 roku w Lincolnwood powiat Cook stan Illinois w USA i tam ostatnio zamieszkałej. W skład spadku wchodzi udział w wysokości 2/15 we współwłasności nieruchomości położonej w  Kielcach przy ul. Sienkiewicza 58, dla której w Sądzie Rejonowym w Kielcach prowadzona jest księga wieczysta KI1L/00091697/3.

Wzywa się wszystkich spadkobierców aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili  i udowodnili nabycia spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”.

2     ogłoszenie powyższej treści umieścić przez okres 3 miesięcy na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu oraz na stronie internetowej Sądu oraz zwrócić się o umieszczenie ogłoszenia w lokalu właściwej gminy – Gminy Kielce; 
SSR Beata Kupiec