W dniu 9 kwietnia 2018 roku spadkobierca Edwarda Jackowski złożył w Sądzie Rejonowym w Kielcach wykaz inwentarza po Jolancie Jackowskiej numer PESEL 61101000485 zmarłej w dniu 28 października 2017 roku, ostatnio zamieszkałej w Kielcach przy ul. Massalskiego 11/57. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Osoby te mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.