Prezes Sądu Rejonowego w Kielcach informuje, że z dniem 1 stycznia 2016 roku następują 
zmiany organizacyjne w Sądzie Rejonowym w Kielcach opisane w  § 1  pkt. 2) i § 2 pkt. 12
Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 2015 roku w sprawie zniesienia 
niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia
wydziałów w sądach rejonowych (Dziennik Urzędowy MS z dnia 30 grudnia 2015 roku, poz. 265)
ikona pdf