Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przy Sądzie Okręgowym w Kielcach znajduję się na stronie Sądu Okręgowego w Kielcach

 

 

Dane zbierane automatycznie
Podczas wizyty na stronie internetowej sądu, automatycznie zbierane są dane dotyczące typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego, itp. Dane te mogą być użyte w celu wykonania statystyk odwiedzin oraz analizy wykorzystania serwisu przez użytkowników  celem podwyższenia jego funkcjonalności.

 

Dane osobowe wykorzystywane do kontaktu obywatela z sądem
Dane osobowe oraz dane teleadresowe podawane przez użytkowników w formularzach udostępnionych w niniejszym serwisie internetowym, służą jedynie do nawiązania kontaktu z użytkownikiem i udzieleniu odpowiedzi na komentarz lub pytanie zadane przez użytkownika.

 

Wykorzystaniem danych oraz ich zabezpieczenie

Wszystkie uzyskane dane pozostają do wglądu Sądu i nie są udostępniane osobom trzecim. Wszelkie dane są zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób.

Wgląd i zmiana własnych danych osobowych następuje poprzez kontakt z sekretariatem sądu.
Dane zbierane automatycznie podczas wizyt w serwisie Sądu nie mogą być zmieniane.

Wykorzystanie ciasteczek (ang. cookies)
Strona internetowa sądu może wykorzystywać ciasteczka. Są to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze zapisywane podczas przeglądania strony. Ciasteczko zawiera nazwę strony internetowej sądu, „długość życia” ciasteczka, oraz unikalny numer identyfikacyjny przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

 

Ciasteczka wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania strony internetowej sądu do preferencji użytkownika,
  • generowania statystyk,
  • generowania sesji użytkowników zalogowanych.

 

Użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce (w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania). Pozostawienie włączonego zapisu ciasteczek oznacza zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje braku możliwości przeglądania strony sądu.

 

Zmiany polityki

Sąd zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Z dniem 1 maja 2008 roku organy władzy publicznej zobowiązane są umożliwić odbiorcom usług certyfikowanych wnoszenie podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej. Minister właściwy do spraw informatyzacji udostępnił podmiotom publicznym elektroniczną platformę usług administracji publicznej (e-PUAP), na której mają być umieszczone Elektroniczne Skrzynki Podawcze.

 

Elektroniczna skrzynka podawcza Sądu Rejonowego w Kielcach

 

Możliwe jest składanie skarg, odwołań i innych pism w trybie administracyjnym poza właściwym postępowaniem sądowym.

 

Aby można było złożyć pismo do urzędu konieczne jest:

  • posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (założenie konta jest bezpłatne),
  • posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub posiadanie profilu zaufanego na platformie ePUAP.

 

Aby uzyskać profil zaufany na platformie ePUAP należy zalogować się na swoje konto i wypełnić wniosek dostępny w zakładce "Profil Zaufany".

 

Chcąc uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny należy zgłosić się między innymi do jednego z kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji, których rejestr dostępny jest na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji.

 

Funkcjonowanie, zakres i warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e-PUAP) regulują następujące przepisy:

- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2014.1114 j.t., z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U.2016.1626);

- Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U.2016.1633).

 

Kwestie dotyczące podpisu elektronicznego uregulowane są w Ustawie z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579) i Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.U.UE.L.2014.257.73).

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2015.971 j.t. z późn. zm.) określa:

- warunki organizacyjno-techniczne doręczania dokumentów elektronicznych, w tym reguły tworzenia elektronicznej skrzynki podawczej,

- formę urzędowego poświadczenia odbioru dokumentów elektronicznych przez adresatów,

- sposób sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych,

- sposób udostępniania kopii dokumentów elektronicznych oraz warunki bezpieczeństwa formularzy i wzorów dokumentów.

 

Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządza się w formacie danych XML na podstawie wzorów dokumentów elektronicznych umieszczonych w centralnym repozytorium lub lokalnym repozytorium (§ 17 ust. 1 ww. rozporządzenia). Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub aktualnym, ważnym profilem zaufanym.

 

Załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2015.971 j.t. z późn. zm.) zawiera formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism tj.: doc, docx, gif, jpg, ods, odt, PDF, png, rtf, svg, tif, txt, xls, xlix, xml.

 

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej wynosi 5 MB.

 

Akceptowalne rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać doręczony dokument elektroniczny to w szczególności pendrive, płyta CD, płyta DVD.

 

Akceptowalne rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać zapisane urzędowe poświadczenie odbioru to w szczególności pendrive lub płyta CD-RW.

 

Doręczenie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych może być potwierdzone:

  • poświadczeniem przedłożenia;
  • dokumentem w postaci papierowej sporządzonym przez adresata.

 

W przypadku potwierdzenia w formie poświadczenia przedłożenia dokument elektroniczny powinien być podpisany podpisem elektronicznym osoby identyfikowanej. Poświadczenie przedłożenia jest przesyłane na adres poczty elektronicznej wskazany przez doręczającego lub jeżeli adresat ma takie możliwości techniczne - zapisywane na dodatkowym informatycznym nośniku danych dostarczonym przez doręczającego wraz z nośnikiem, na którym znajduje się doręczany dokument.

 

W przypadku potwierdzenia w postaci papierowej sporządzonej przez adresata informatyczny nośnik danych powinien być trwale oznakowany w sposób pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację. Jeżeli zachodzi potrzeba przekazania więcej niż jednego pliku, pliki umieszcza się spakowane w jednym pliku.