1. Nieruchomości:

- przy ul. Warszawskiej 44 w Kielcach

- przy ul. Malików 146A w Kielcach

 

2. Rzeczowe aktywa trwałe według stanu na dzień 31.12.2016r wynoszą 21 798 816,20 zł.