PREZES

SĄDU REJONOWEGO

w KIELCACH

ul. Warszawska 44

25-512 Kielce

Adm. 0210-70/17

Kielce, 22 sierpnia 2017r.

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 70/17
Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach

z dnia 22 sierpnia 2017 roku

tekst jednolity z dnia 20 listopada 2017r.

w sprawie utworzenia i funkcjonowania Internetowego Portalu Orzeczeń

Sądu Rejonowego w Kielcach

 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t Dz. U. z 2016, poz. 2062 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

                                       § 1

 

1.    Utworzony w Sądzie Rejonowym w Kielcach Internetowy Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego w Kielcach – zwany dalej Portalem Orzeczeń, funkcjonuje od dnia 15 kwietnia 2015 roku.

2.    Publikacji w Portalu Orzeczeń podlegają prawomocne orzeczenia z uzasadnieniami wydane w Sądzie Rejonowym w Kielcach, z wyjątkiem orzeczeń wydanych w sprawach dotyczących:

a)    spraw małżeńskich, za wyjątkiem spraw dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych;

b)    postępowania w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, w tym w sprawach ze stosunku między rodzicami a dziećmi, sprawach z zakresu opieki i kurateli, o przysposobienie,
o odebranie osoby - za wyjątkiem spraw alimentacyjnych;

c)    postępowania prowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 2064);

d)    sprawach, w których posiedzenie odbywa się w całości lub w części przy drzwiach zamkniętych oraz sprawach rozpoznawanych z wyłączeniem jawności;

e)    postępowania w sprawach nieletnich;

f)     postępowania, w którym orzeczono środki związane z poddaniem sprawcy próbie, określone w art. 72 § 1 pkt 6, 6a, 7a i 7b ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 1137) – zwanej dalej „Kodeksem karnym”;

g)    przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, za wyjątkiem art. 148, 155, 156, 157, 158 – 160, 162 Kodeksu karnego;

h)    przestępstw przeciwko wolności, za wyjątkiem art. 189 § 1 i 2, 190, 190a § 1 i 2 i 191 Kodeksu karnego;

i)      przestępstw przeciwko wolności sumienia i wyznania;

j)      przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

k)    przestępstw przeciwko rodzinie i opiece, za wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 Kodeksu karnego; 

l)      spraw, w których orzeczono środki zabezpieczające oraz w każdym przypadku, gdy postępowanie zostanie umorzone z powodu niepoczytalności sprawcy;

m)  przestępstwa uregulowanego w art. 255a Kodeksu karnego;

n)    postępowania wykonawczego w sprawach karnych;

o)    zastosowania prawa łaski;

p)    postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 783,1458);

q)    postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 487);

r)     postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 546);

s)    postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78 ze zm.);

t)     postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 793 ze zm.);

u)     postępowaniu dotyczącym naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu prowadzonym na podstawie art. 18 3d ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1666 ze zm.);

v)    orzeczeń uzupełniających i dotyczących kwestii incydentalnych, np. w przedmiocie zawieszenia postępowania, dowodów rzeczowych, zaliczenia tymczasowego aresztowania na poczet kary, zastosowanie środków zapobiegawczych i innych środków przymusu.

3.    O publikacji orzeczenia decyduje Sędzia Referent bądź Przewodniczący Wydziału.

4.    W Portalu Orzeczeń winny być publikowane prawomocne orzeczenia istotne z punktu widzenia jednolitej linii orzeczniczej w Sądzie, uwzględniające ważne zagadnienia prawne lub problemy społeczne.

5.    Publikacji w Portalu Orzeczeń nie podlegają orzeczenia z uzasadnieniami wydawane w Sądzie Rejonowym w Kielcach, nie spełniające przesłanki wyłączenia określonej w ust. 2, których publikacja byłaby sprzeczna z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz informacjami niejawnymi.

6.    W przypadku gdy w okresie kwartalnym, w danym Wydziale opublikowano liczbę orzeczeń mniejszą niż trzy, Przewodniczący właściwego Wydziału zarządza publikację odpowiedniej liczby typowych spraw, tak aby liczba opublikowanych w tym Wydziale orzeczeń wynosiła nie mniej niż trzy w okresie kwartalnym.

7.    O zamieszczeniu przez dany Wydział stosownej liczby orzeczeń należy informować Prezesa Sądu w terminie do dnia dziesiątego każdego miesiąca następującego po upływie kwartału.

 

§ 2

1.    Sędzia Referent, a w przypadku braku publikacji w danym kwartale Przewodniczący Wydziału, w sprawie podlegającej publikacji w Portalu Orzeczeń wypełnia Kartę Kwalifikacyjną Orzeczenia, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2.    Karta Kwalifikacyjna orzeczenia przeznaczonego do publikacji winna być wypełniona kompletnie, tj. poprzez uzupełnienie wszystkich wymaganych elementów, a w szczególności winna zawierać hasła tematyczne lub/i podstawę prawną, a także tezę - co znacząco zwiększa przejrzystość i dostępność orzeczeń publikowanych na Portalu. Kartę Kwalifikacyjną Orzeczenia pozostawia się w aktach sprawy z chwilą oddania orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

3.    Sędzia Referent lub Przewodniczący Wydziału może również wypełnić pieczęć umieszczaną w aktach podręcznych, w treści której zawrze hasło tematyczne orzeczenia, jego podstawę prawną oraz informację o skierowaniu orzeczenia do publikacji w Portalu Orzeczeń.

4.    Aktualna lista haseł tematycznych jest publikowana na Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych przez Informatyka Sądu, na wniosek Zespołu, o którym mowa
w § 6 niniejszego Zarządzenia.

§ 3

1. Celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu Orzeczeń Prezes Sądu Rejonowego w Kielcach, na wniosek Przewodniczącego Wydziału/Kierownika Sekretariatu Wydziału Sądu Rejonowego w Kielcach, wyznacza w każdym Wydziale osoby odpowiedzialne za wprowadzanie orzeczeń do Portalu Orzeczeń.

2. Do obowiązków osób odpowiedzialnych za wprowadzanie orzeczeń do Portalu Orzeczeń należy:

a)    sprawdzenie wyników automatycznej anonimizacji;

b)    wprowadzenie hasła tematycznego i podstawy prawnej orzeczenia;

c)    przedstawienie orzeczenia do publikacji Kierownikowi Sekretariatu;

d)    niezwłoczne zgłaszanie Zespołowi, o którym mowa w § 6 niniejszego Zarządzenia, potrzeby aktualizacji listy haseł tematycznych, drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

e)    prowadzenie zbioru kserokopii Kart Kwalifikacyjnych Orzeczeń, których orzeczenia zostały opublikowane w Portalu Orzeczeń oraz ich wykazu według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

3.            Proces publikacji składa się z następujących etapów:

a)    - importu orzeczeń z systemu SAWA;

b)    - automatycznej anonimizacji;

c)    - weryfikacji poprawności automatycznej anonimizacji;

d)    - uzupełniania pól: hasło tematyczne i podstawa prawna;

e)    - zatwierdzania publikacji orzeczenia.

4.    Automatyczna anonimizacja odbywa się zgodnie z regułami anonimizacji dostępnymi w Portalu Orzeczeń.

5.    Opublikowane orzeczenie dostępne jest w Portalu Orzeczeń pod adresem: www.orzeczenia.kielce.sr.gov.pl.

§ 4

1.      Kierownicy Sekretariatów Wydziałów (w przypadku ich nieobecności Zastępcy Kierowników Sekretariatów) Sądu Rejonowego w Kielcach dokonują ostatecznej weryfikacji zanonimizowanego orzeczenia z uzasadnieniem.

2.      Publikacja następuje po zatwierdzeniu procesu anonimizacji przez Kierownika Sekretariatu Wydziału/ Zastępcę Kierownika.

 § 5

Kserokopie Kart Kwalifikacyjnych Orzeczeń tworzą zbiór tych kart, który jest przechowywany w poszczególnych Sekretariatach Wydziałów Sądu Rejonowego w Kielcach.

                                  § 6

1.    Nad prawidłowym działaniem Portalu Orzeczeń w Sądzie Rejonowym w Kielcach, pod względem merytorycznym i informatycznym nadzór sprawuje Zespół, w składzie:

1)     SSR Krzysztof Czarnecki – Przewodniczący IX Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Kielcach,

2)     Aneta Drogosz – inspektor ds. administracyjnych Oddziału Administracyjnego SR w Kielcach

3)     Jacek Witasik – Administrator Systemu Informatycznego, Kierownik Oddziału Informatycznego SR w Kielcach

 

§ 7

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Kielcach.

 

§ 8 

Traci moc Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach Nr 0210-12/2015, z dnia 15 kwietnia 2015r. - w sprawie utworzenia w Sądzie Rejonowym w Kielcach Internetowego Portalu Orzeczeń.