PRAKTYKI STUDENCKIE

 ORGANIZACJA PRAKTYK STUDENCKICH W SĄDZIE REJONOWYM W KIELCACH

 

 1.        O przyjęcie na praktykę studencką w Wydziałach Sądu Rejonowego w Kielcach mogą się ubiegać wszyscy studenci (z wyjątkiem kierunku prawa, dla których właściwy jest Sąd Okręgowy w Kielcach), którzy ukończyli przynajmniej drugi rok studiów.

2.       Praktyki organizowane w Sądzie Rejonowym w Kielcach mają charakter nieodpłatny, a w czasie ich trwania student jest zobowiązany posiadać ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), którego dowód winien być przedłożony najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki.

3.       Studenci zainteresowani odbywaniem praktyki w Sądzie Rejonowym w Kielcach proszeni są o złożenie (przesłanie) następujących dokumentów:

·         podania adresowanego do Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach, z prośbą o przyjęcie na praktykę.

 Podanie powinno zawierać: imię, nazwisko, kierunek i rok studiów, nazwę uczelni, numer telefonu kontaktowego, termin rozpoczęcia i zakończenia praktyki oraz nazwę sądu i wydział.

 ·         projekt porozumienia sporządzony przez właściwą uczelnię

 ·         program praktyki

 Dokumenty powinny być złożone (przesłane) co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki na adres: Sąd Rejonowy w Kielcach,
ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce.

4.       Przyjęcie studenta na praktykę odbywa się poprzez akceptację podania oraz podpisanie przez Prezesa Sadu Rejonowego w Kielcach porozumienia zawieranego
z uczelnią kierującą.

Podania i porozumienia niespełniające powyższych warunków nie będą realizowane.

 

Prezes Sądu Rejonowego

w Kielcach