Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru      Sądowego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie KI.X Ns-Rej. KRS 6683/17/825 o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Pisarach, KRS 120180, adres Pisary nr 64A lok. 1, 27-530 Ożarów.

 Sąd wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Poucza się, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.

 

 

 

 

                                                                             Na zarządzenie referendarza