Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie KI.X Ns-Rej. KRS 5128/18/331 o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu "GAUDI" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kielcach, KRS 246932, adres Kielce, ul. Wesoła 10, 25 - 305 Kielce. Sąd wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Poucza się, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru

 

Kielce, dnia 18 czerwca 2018 roku Na zarządzenie Referendarza sądowego Piotr Belski

 

Z up. Kierownika Sekretariatu sekr. Marzena Szczygłowska-Ślusarz