Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie KI.X Ns-Rej. KRS 9295/18/760 o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu , Cumeres spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , KRS 317339 ,ostatni adres ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym :  ul . Mieronice 78 A  , 28-330 Wodzisław , Regon- 241063063 , NIP -6462840973.. Sąd wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Poucza się, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.

 

 

 

                                                  Na zarządzenie referendarza sądowego