Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie KI.X Ns-Rej. KRS 9305/18/972 o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu "GRUPA INWESTYCYJNA L.M.P." spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kielcach, KRS 384652, adres Kielce, ul. Bodzentyńska 12A, 25 - 306 Kielce. Sąd wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Poucza się, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru

 

Kielce, dnia 21 września 2018 roku Na zarządzenie Referendarza sqdowego Piotr Belski