Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie KI.X Ns-Rej. KRS 9481/18/037 o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu FOTO PANEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Skarżysku - Kamiennej, KRS 460553, adres: 26-140 Łączna, Klonów 34. Sąd wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Poucza się, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.

 

 

 

Kielce, dnia 17 października 2018 roku

 

Na zarządzenie

 

Referendarza sądowego

 

Piotr Belski

 

 

 

Z up. Kierownika Sekretariatu

 

sekr. Sąd. Marzena

 

Szczygłowska –Ślusarz