Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie KI.X Ns-Rej. KRS 10337/18/105 o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu STOWARZYSZENIE ROZWOJU I PROMOCJI REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO POD NAZWĄ "NASZ REGION", KRS 152613, NIP 9591569557, REGON 292803184, adres ul. BATALIONÓW CHŁOPSKICH 77/14, 25-671 KIELCE. Sąd wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Poucza się, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.

 

RSR SŁAWOMIR ŚMIŁOWSKI