Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie KI.X Ns-Rej. KRS 10454/18/645 o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu MYLLES COMMERCIAL PROPERTY 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kielcach, KRS 364761, adres Kielce, ul. 1 Maja 191, 25 - 655 Kielce. Sąd wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Poucza się, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.

 

Kielce, dnia 31 października 2018 roku
Na zarządzenie

 

Referendarza sądowego
Piotr Belski