Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie KI.X Ns-Rej. KRS 11339/18/978 o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu " PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE TELSERWIS OSTROWIEC" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 114872, adres: ul. Świętokrzyska 8, 27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski.  Sąd wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Poucza się, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.                                                                     

 

 

 

                                                                                                    RSR Katarzyna Duda – Fura