„Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział I Cywilny w sprawie sygn. akt I Ns 297/17 postanowieniem z dnia 29 grudnia 2017 roku zezwolił Gminie Miedziana Góra na złożenie do depozytu sądowego kwoty 428 zł (czterysta dwadzieścia osiem złotych) tytułem odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na przez Gminę Miedziana Góra udziału w wysokości 1/15 części w prawie własności nieruchomości położonej w obrębie 7-Miedziana Góra oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka numer 437/8 o powierzchni 0,0050 ha i działka numer 437/11 o powierzchni 0,0058 ha. Wzywa się do odebrania depozytu osoby które udokumentują swoje prawa do tego udziału w nieruchomości jako udziału zmarłego w dniu 17 listopada 2015 roku Piotra Malec”.