W dniu 29.01.2018 r. roku spadkobiercy Jan Stępień, Marzena Połowniak i Dorota Adamska  złożyli wykaz inwentarza spadku po Irenie Bożenie Śpiewakowskiej, córce Władysława i Marianny, zmarłej w dniu 02 września 2015 roku w Warszawie, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Warszawie przy ulicy Al. Solidarności 82a/93 (nr pesel 43061305800), który został zarejestrowany w sprawie Sygn. akt VIII Ns 73/18 w Sądzie Rejonowym w Kielcach. Ze złożonym wykazem może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Osoby te mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.