W Sądzie Rejonowym w Kielcach toczy się sprawa sygn. akt VIII Ns 56/18 z wniosku Narodowego Banku Polskiego w  Warszawie o stwierdzenie nabycia przez Narodowy Bank Polski w  Warszawie przez zasiedzenie z dniem 26 sierpnia 2014 roku własności nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Warszawskiej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1/20 o powierzchni 0,0329 ha, która nie posiada urządzonej odrębnej księgi wieczystej i stanowiła część działki poprzednio oznaczonej  nr 26/12, która wcześniej stanowiła część działki oznaczonej jako działka hipoteczna nr 1 o powierzchni 0,4722 ha ujawnionej w  księdze hipoteczna Hip 273 Kielce,. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział VIII Cywilny i udowodnili swoje prawa do powyższej nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia przez zasiedzenie powyższej nieruchomości.”