Sąd Rejonowy w Kielcach postanowieniem z dnia 08 czerwca 2018 roku w sprawie sygn. akt VIII Ns 391/18 zarządził ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza po zmarłym Janie Cedro, PESEL 33070300754, ostatnio zamieszkałym pod adresem ul. Hoża 54/15, 25-618 Kielce, zmarłym w dniu 15 kwietnia 2010 roku. Ze złożonym wykazem może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Osoby te mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza