Sąd Rejonowy w Kielcach postanowieniem z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie sygn.. akt VIII Ns 489/18 zarządził ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza po zmarłej Małgorzacie Radek PESEL 65110908615 ostatnio zamieszkałej pod adresem ul. Chęcińska 15/37 w Kielcach, zmarłej w dniu 22 maja 2018 roku.
Ze złożonym wykazem może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Osoby te mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza