Sąd Rejonowy w Kielcach postanowieniem z dnia 11 czerwca 2018r. w sprawie sygn.. akt VIII Ns 352/18 zarządził ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza po zmarłym Jerzym Stanisławie Kita synu Stefana i Heleny  pesel 54052914099 zmarłym w dniu 20 listopada 2017 roku w Chęcinach, ostatnio stale zamieszkałym pod adresem 26-050 Tumlin – Dąbrówka numer 43 m. 1, gmina Zagnańsk. Ze złożonym wykazem może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Osoby te mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.