W dniu 12 czerwca 2018 roku Sąd Rejonowy w Kielcach wydał w sprawie sygn. akt VIII Ns 130/18 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Annie Tasakowskiej z domu Bober, córce Mariana i Marianny, urodzonej w dniu 14 lipca 1940 r,  zmarłej w dniu 10 czerwca 2016 roku w Kielcach, ostatnio stale zamieszkałej w Kielcach. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., to jest ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.