W dniu 8 maja 2018 roku spadkobierca Magdalena Haziak złożyła w Sądzie Rejonowym w Kielcach wykaz inwentarza po Aleksandrze Szymańskiej zmarłej 18 lipca 2017 roku, PESEL 38082906367, ostatnio zamieszkałej w Kielcach przy ul. Szkolnej 30/5. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Osoby te mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.