„W Sądzie Rejonowym w Kielcach jako sądzie spadku wydano postanowienie o spisie inwentarza spadku po Helenie Pakulskiej z domu Bujak córce Feliksa i Marianny, PESEL 58030314507 ,ostatnio zamieszkałej przy ulicy Piekoszowskiej 204 w Kielcach, zmarłej w dniu 22 marca 2017 roku w Kielcach. Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo jest wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawczyni może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszeniu w spisie inwentarza”.