W dniu 30 października 2018 roku Sąd Rejonowy w Kielcach wydał w sprawie sygn. akt VIII Ns 382/18 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Tomaszu Jarosławie Wojtaś, synu Krzysztofa i Grażyny, zmarłym w dniu 1 maja 2014 roku w Kielcach, ostatnio stale zamieszkałym w Kielcach. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., to jest ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.