W Sądzie Rejonowym w Kielcach jako sądzie spadku złożono wykaz inwentarza spadku po Marku Śpiewaku synu Stanisława i Kornelii numer PESEL 53040807515, ostatnio zamieszkałym Osiedle Na Stoku 31/24 25-437 Kielce, zmarłym w dniu 25 maja 2018 roku. Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy, kto taka potrzebę dostatecznie uzasadni oraz że osoby wskazane w ar. 637 § 1 k.p.c. tj. każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiorcą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Sąd poucza także, że ww osoby mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.