„W Sądzie Rejonowym w Kielcach toczy się postępowanie w sprawie I Ns 785/18 z wniosku Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach o stwierdzenie nabycia spadku po Genowefie Sobczyńskiej, córce Jana i Marianny, zmarłej w dniu 21 stycznia 2005 roku w Kielcach i ostatnio stale tam zamieszkałej. W skład spadku po wyżej wymienionej wchodzi własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr 60 położonego przy ul. Chopina 11 w Kielcach.
Wzywa się wszystkich spadkobierców , aby w ciągu trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i wykazali swoje prawa do spadku po zmarłej Genowefie Sobczyńskiej.
Jeżeli w tym terminie nikt się nie zgłosi lub zgłosiwszy się praw swoich nie wykaże, Sąd stwierdzi nabycie spadku przez spadkobiercę koniecznego – Gminę Kielce”.