Sąd Rejonowy w Kielcach postanowieniem z dnia 23 listopada 2018  roku w sprawie sygn. akt VIII Ns 873/18 zarządził ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza po zmarłym Macieju Dobrut, PESEL 79091409438, ostatnio zamieszkałym pod adresem: ul. Romulada, 25-322 Kielce, zmarłym w dniu 5 września 2018 roku w Kielcach. Ze złożonym wykazem może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiorcami, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Osoby te mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.