Od dnia 6 października 2014r. TELEFONICZNE BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW, mieszczące się w Krakowie przy ulicy Farmaceutów 2 udziela informacji telefonicznej w sprawach rozstrzyganych przed Sądem Rejonowym w Kielcach (z wyłączeniem spraw toczących się w X Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego i w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych) jak również przed sądami w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Kielcach.
  Informację można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z w/w BOI poprzez numery infolinii: 801 800 122 (dotyczy tylko telefonów stacjonarnych) lub nr 12 286 32 83 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych).
Telefoniczne Biuro Obsługi Interesantów czynne jest i udziela informacji:

w poniedziałek w godzinach 7.30 – 18.00 oraz
od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 16.00
 

Godziny przyjęć interesantów w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego:

poniedziałek: 8:30 - 17:45
wtorek - piątek: 8:00 - 15:15

przy czym BOI czynny jest: poniedziałek: 8:15 - 18:00 - w ramach dyżuru istnieje możliwość złożenia wniosku/pisma,

wtorek - piątek: 7:45 - 15:45.

 
 

Biuro Obsługi Interesantów parter Sądu przy ulicy Warszawskiej 44

Kierownik Biura Obsługi Interesantów Dorota Prus

tel. 41 34 95 785

zakres udzielanych przez BOI informacji określa szczegółowo regulamin funkcjonowania Biura Obsługi Interesantów stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia 54/2009 Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach.

Punkt konsultacji medycznej

  • Pokój nr 1

Czytelnia ogólna

  • Pokój nr 2

Sprawy karne, wykroczeniowe i wykonawcze - rozpatrywane przez Wydziały: II, IX i XIII

  • Stanowisko 2-3 

Sprawy cywilne, rodzinne i nieletnich, gospodarcze, upadłościowe i restrukturyzacyjne, pracy i ubezpieczeń społecznych - rozpatrywane przez Wydziały: I, VIII, III, V\sekcję ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych i IV

  • Stanowisko 5-6

Kierownik Biura Obsługi Interesantów

  • Stanowisko 4
Akta spraw do czytelni mogą być zamawiane osobiście, za pośrednictwem TBOI w Krakowie tel 801 800 122 (dotyczy tylko telefonów stacjonarnych) lub nr 12 286 32 83 oraz drogą elektroniczną pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 
 
 Informacje o udostępnianiu akt sądowych w czytelni akt:
 
* Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 6 lipca 2018 roku Adm.-0210-38/2018 akta spraw do czytelni mogą być zamawiane przez osoby uprawnione osobiście lub telefonicznie (Telefoniczne Biuro Obsługi Interesantów w Krakowie), bądź drogą elektroniczną pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
* Zamówienia akt sądowych do wglądu należy składać do godziny 14.00, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
* Składając zamówienie należy podać: sygnaturę akt, imię i nazwisko osoby zamawiającej akta ze wskazaniem statusu w sprawie (np. strona postępowania, pełnomocnik procesowy, przedstawiciel ustawowy, prokurator) - co pozwoli na wstępną weryfikację uprawnienia do wglądu w akta sprawy, oznaczenie wydziału, w którym sprawa się toczy, numer tomu w przypadku sprawy wielotomowej, proponowany termin i godzinę przeglądania akt, dane kontaktowe (celem zawiadomienia o ewentualnej zmianie daty lub godziny wglądu).
* Akta spraw znajdujące się w Archiwum Zakładowym Sądu będą udostępniane w terminach ustalonych przez kierownika BOI z Kierownikiem Sekretariatu właściwego Wydziału/Sekcji Sądu, nie wcześniej jednak niż w dniu następnym po złożeniu zamówienia.
* Akta spraw udostępniane będą w dniu następnym po dniu złożenia zamówienia lub zgodnie z terminem ustalonym przez osobę uprawnioną z Kierownikiem BOI, jednakże w terminie 1 dnia przed terminem rozprawy lub posiedzenia akta nie będą udostępniane. W dniu następnym po rozprawie lub posiedzeniu akta mogą być udostępnione o ile nie zakłóci to pracy Wydziału.
* Przeglądanie akt przez osoby uprawnione odbywa się w czytelniach akt:
  - dla Wydziałów I, II, III, IV, V/sekcja, VIII, IX, XIII przy ul. Warszawskiej 44
  - dla Wydziałów VI i X przy ul. Malików 146a
* Czytelnia akt w BOI funkcjonującym przy ul. Warszawskiej 44 czynna jest w poniedziałek w godzinach 8.30-17.45, od wtorku do piątku w godzinach 8.00 - 15.15,
* Czytelnie akt w siedzibie Sądu przy ul. Malików 146a (VI Wydział KW - parter budynku) i X Wydział KRS (piętro II - pok. 213 lub 214) czynne są w poniedziałek w godzinach 8.30 - 15.45, od wtorku do piątku w godzinach 8.00 - 15.15.
   

 

          

 

 Dokumentacja:

Pobierz plik

Zarządzenie nr 38/2018 Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach w sprawie zmiany treści Załącznika nr 1 do
Zarządzenia nr 98/2017 Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach nr 54/2009 - w sprawie utworzenia w Sądzie Rejonowym w Kielcach Biura Obsługi Interesantów.

plik pdf

Zarządzenie nr 98/2017 Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach nr 54/2009 w sprawie utworzenia w Sądzie Rejonowym w Kielcach Biura Obsługi Interesantów.

plik pdf

Zarządzenie nr 95/2017 Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach zmieniające nazwę "Punkt Obsługi Interesanta" na "Biuro Obsługi Interesantów".

plik pdf

Zarządzenie nr 54/2009 Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach w sprawie utworzenia w Sądzie Rejonowym w Kielcach Punktu Obsługi Interesantów

       plik pdf

Zarządzenie nr 35/2016 Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniające Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach Punktu Obsługi Interesantów

plik pdf

Regulamin Funkcjonowania Punktu Obsługi Interesantów oraz Czytelni akt w Sądzie Rejonowym w Kielcach

plik pdf

Zarządzenie nr 36/2016 Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 31 sierpnia 2016r. wprowadzające w Sądzie Rejonowym w Kielcach - w Puncie Obsługi Interesantów, funkcjonującym w siedzibie Sądu przy ul. Warszawskiej 44 i w siedzibie Sądu przy ul. Malików 146a ankietę oceny satysfakcji interesanta

plik pdf

Ankieta oceny satysfakcji interesanta

plik pdf

 

 

WZORY WNIOSKÓW funkcjonujące w BOI Sądu Rejonowego w Kielcach:

 

Wniosek o wydanie wyroku/postanowienia z uzasadnieniem

plik pdf

Wniosek o wyrażenie zgody na widzenie

plik pdf

Wniosek i wydanie odpisu orzeczenia/kserokopii z akt sprawy/zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia

plik pdf

Wniosek o zwrot kosztów/wypłacenie diety w związku z wezwaniem w charakterze świadka/biegłego/tłumacza/ławnika/strony

plik pdf

Wniosek o wskazanie miejsca przechowywania akt osobowych pracowników przedsiębiorstwa

plik pdf

Oświadczenie w sprawie wykonania fotokopii dokumentów

plik pdf