Aktualną siedzibę i obszar właściwości Sądu Rejonowego w Kielcach określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 roku w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1407 z późn. zm.).

  

Sąd Rejonowy w Kielcach stanowi element władzy sądowniczej sprawującej wymiar sprawiedliwości na podstawie Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

Sposób organizacji Sądu Rejonowego w Kielcach regulują w szczególności:

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych
    (Dz. U. z 2015 r., poz. 133 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316 ze zmianami);
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 69);
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej
    (Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości Nr 5, poz. 22 z późn. zm.).

Sąd Rejonowy w Kielcach jest jednostką budżetową Skarbu Państwa.