Dokumentacja: Pobierz plik
Ogłoszenie o zamówieniu  plik pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  plik pdf
Załącznik nr 1 Projekt umowy  plik pdf
Załącznik nr 2 Oferta cenowa  ikona doc
Załącznik nr 3 Oświadczenie warunki udziału w postępowaniu  ikona doc
Załącznik nr 4 Oświadczenie podstawy wykluczenia  ikona doc
Załącznik nr 5 Grupa kapitałowa  ikona doc
Załącznik nr 6 Wykaz dostaw  ikona doc
Zbiorcze zestawienie ofert plik pdf
Informacja o wynikach plik pdf